Privacy Statement sollicitanten

Omdat Hydro door middel van onze vacatures ook persoonsgegevens zal verwerken, informeren wij je hierover in deze privacyverklaring.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Hydro kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van je persoonsgegevens. Hydro is bereikbaar als je vragen hebt over je persoonsgegevens via de button ‘contact’ op onze vacature site: https://www.werkenbijhydroextrusionbenelux.com.

Welke persoonsgegevens kunnen wij mogelijk van je verwerken?

Voor je sollicitatie hebben we je persoonlijke gegevens nodig. Dit betreft onder andere je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en overige persoonsgegevens op je curriculum vitae (bijvoorbeeld foto, de door jou gevolgde opleidingen, cursussen en stages en op de aard en inhoud van je vorige dienstbetrekkingen). In sommige gevallen kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die wij verkregen hebben uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die verkregen worden via social media, zoals LinkedIn.

Op basis van welke grondslag en voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van het wervings- en selectieproces. Daarnaast hebben we deze gegevens nodig om contact met je op te nemen voor verdere vragen, je te informeren over de voortgang van de sollicitatieprocedure en je eventueel uit te nodigen voor een (kennismakings)gesprek.
Hydro heeft een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens voor bovenstaande doelen te verwerken. Zij heeft namelijk het gerechtvaardigd belang personeel te werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de functie.
Hydro kan je persoonsgegevens verwerken als zij daartoe wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen. Tot slot verwerkt Hydro persoonsgegevens als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat je ons toestemming geeft om je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. Je hebt het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken, zie het kopje hoelang bewaart de Hydro je gegevens?

Delen van persoonsgegevens met derden

Tijdens de sollicitatieprocedure zullen deze persoonsgegevens niet met andere bedrijven worden gedeeld.
Hydro maakt tijdens de sollicitatieprocedure gebruik van een recruitmentsysteem van een externe partij. Daarnaast kan je na het eerste kennismakingsgesprek worden uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of andere assessment. Dit wordt uitgevoerd door een extern assessmentbureau en de noodzakelijke gegevens (naam en e-mailadres) worden met hen gedeeld. Zij zullen contact met je opnemen. Met deze externe leveranciers hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin wij eisen stellen aan de verwerking van persoonsgegevens en garanderen zij dat ze zorgvuldig met je gegevens omgaan.
Als je toestemming geeft voor het gebruik van je gegevens voor onderzoeksdoeleinden, kunnen we die delen met derden, zodat zij je kunnen vragen hoe je onze sollicitatieprocedure hebt ervaren. Jouw feedback helpt dan weer om ons proces te verbeteren. We willen uitdrukkelijk aangeven dat wel of geen toestemming verlenen voor het delen van je gegevens met derden geen enkele invloed heeft op de uitkomst van de sollicitatieprocedure.

Hoelang bewaart Hydro je gegevens?

Je persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je expliciet aangeeft dat je gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij je persoonsgegevens tot maximaal één jaar na je toestemming daartoe bewaren. Indien de verwerking enkel is gebaseerd op je toestemming daartoe, kan je deze toestemming altijd intrekken. Hydro zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen zodat je persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Je gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke en daartoe geautoriseerde personen.

Je rechten

Je hebt het recht om bij Hydro een verzoek in te dienen om te kijken of Hydro persoonsgegevens van jou verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Ook kan je Hydro verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien je gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn of onrechtmatig worden verwerkt.

Daarnaast heb je ook het recht om te verzoeken om beperking van een betreffende verwerking, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking, en om je gegevens te laten overdragen. Je zal zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek een reactie ontvangen van Hydro.
Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan.
Een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens kan je bij Hydro indienen. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij jou erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2021. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij verzoeken je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je geïnformeerd blijft. Succes met je sollicitatie!